Nieuws

Nieuwsbrief sluiten
Actueel
Archief

Buddy project : een unieke samenwerking tussen technisch bedrijfsleven en onderwijs in Helmond De Peel

Bedrijven van Stichting Hightech Helmond De Peel en 17 scholen uit die regio gaan een duurzame samenwerking aan. De bedrijven worden 1-op-1 gekoppeld aan een school. Ze gaan een jaar lang samenwerken om hun twee werelden dichterbij elkaar te kunnen brengen. 


Het buddyproject in uitvoering op basisschool OBS Brandevoort, waar
leerlingen kennis mogen  maken met de hightech cleanroom van AAE.
 

 

Hoe kijken bedrijven naar onderwijs, en wat weet het onderwijs van de bedrijven? Dat begint met elkaar leren kennen en elkaar te vinden in gezamenlijke waarden. Vanaf dat startpunt gaan de buddy’s samen een programma of lesmateriaal maken. Lesmateriaal dat past binnen school omdat het volledig vraaggestuurd wordt ontwikkeld. Alle scholen zijn welkom; van primair- tot voortgezet onderwijs, Praktijkschool en Technasium.

Voorzitter Manon Pijnenburg is enthousiast: “Er is al een eerste pilot geweest waar zes scholen en bedrijven zijn begonnen met samenwerken. Dit heeft fantastische resultaten opgeleverd. Leerlingen zijn vanaf dit schooljaar enthousiast aan de slag gegaan met ontwikkelde leskisten en interactieve rondleidingen. Volledig passend op de wensen van zowel het bedrijfsleven als de scholen”.

Cindy Raaijmakers van onderwijskoepel Qliq Primair vult aan: “Het past in de belevingswereld van kinderen, dat is heel aansprekend. Daarnaast is het heel belangrijk om kinderen al op jonge leeftijd in contact te brengen met techniek waar het allemaal “echt” wordt. Het is mooi dat we dat op deze manier samen kunnen oppakken”. 

Het ontwikkelde materiaal wordt breed ingezet. Niet alleen de buddy’s kunnen er gebruik van maken: “Het is juist de bedoeling dat we voor alle scholen in onze regio passend en actueel materiaal kunnen aanbieden, dat hopen we hiermee te bereiken”, aldus Manon.

Bedrijven samen in zonnepanelen

Zó kunnen ook kleine firma’s duurzamer

Het heeft even geduurd, maar de eerste drie Helmondse bedrijven hebben voordelige zonnepanelen op het dak: samen 2.900. Op naar de volgende 27.700.


Waarom? Mede-eigenaar Richard Verbeem van natuursteenhandel Kemie in Helmond draait de vraag om: „Waarom níet? Het dak ligt er toch.” Sinds kort is het dus bedekt met zonnepanelen, 2.080 stuks. Goed voor een jaaropbrengst van zo’n 550.000 kilowattuur. Dat is veel meer dan Kemie zelf nodig heeft en dat is handig voor matrijzenmaker Verbi in Helmond-West. Die firma heeft juist te weinig dak om zelfvoorzienend te kunnen zijn.

Kemie en Verbi profiteren van een project van Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH), de speciaal opgerichte BV Zonnig Helmond De Peel en installateur EigenEnergie.net. Doel: met subsidies van het Rijk de industriële stroomvoorziening zo veel mogelijk vergroenen. Het derde Helmondse bedrijf dat al voordelige zonnepanelen op het dak heeft, is Van der Putten Plaatwerk en Luchtkanalen aan de Kanaaldijk Zuid-West.

Twintig hectare
De komende maanden volgt stap twee: 2.700 zonnepanelen op de daken van vier bedrijven, in Helmond en Beek en Donk. En ook voor fase drie, 25.000 panelen, sleepte de Helmondse en Laarbeekse parkmanager Frits Rutten via SBH al rijkssubsidies binnen. Daarmee kan in de twee gemeenten in totaal ongeveer twintig hectare aan zonnepanelen worden gerealiseerd.

Bedrijven die deelnemen kunnen hun groene stroom verhandelen. „Deze eerste drie samen houden energie over”, zegt Charles Smeets van Zonnig Helmond De Peel. „De uitdaging is om ook huurpanden te vergroenen. Wij willen gaan aantonen dat zulke gebouwen mét zonnepanelen aantrekkelijker zijn dan zónder.” Rutten vult aan: „Bij verhuurders is er nog veel koudwatervrees, terwijl het op dit moment vanwege de lage rente heel gunstig is om te investeren.”

Bijdrage leveren
Directeur Arjen Vos van Verbi kan er over meepraten. Zijn firma huist in twee naast elkaar gelegen panden aan de Wethouder van Nunenstraat. Eén gebouw is in eigendom en heeft nu zonnepanelen op het dak, het andere wordt gehuurd en heeft geen panelen. Vos is blij met het project, want in zijn eentje had hij geen zonnepanelen aangeschaft. „Van de energie die wij verbruiken kunnen we zelf nog geen kwart duurzaam opwekken. Maar zó kunnen we als klein bedrijf toch een bijdrage leveren.”

Uiteindelijk profiteerde ook ‘energieleverancier’ Kemie. Verbeem: „Wij hadden eerst zelf subsidie aangevraagd voor zonnepanelen. Tevergeefs. Via het collectief is het wel gelukt.”

Rob de Bruyn 21-10-19, Bron: ED

Meer weten over het collectieve Zonnepanelen project? Lees het hier>

Taalhuis Helmond pakt laaggeletterdheid aan

Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is

In de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel hebben zo’n 13% van de mensen moeite met taal. Kijken we alleen naar Helmond dan hebben we het over bijna 17%! Oftewel 1 op de 7 mensen kan wel lezen en schrijven, maar het taalniveau is te laag om goed te begrijpen wat er staat en wat er van hen verwacht wordt.

Volgens de Sociaal Economische Raad (SER) ziet het kabinet, maar óók de werkgevers de urgentie van het probleem niet voldoende in. Naar schatting hebben 2,5 miljoen mensen in Nederland moeite met taal, rekenen en digitale vaardigheden! Een fors aantal. Landelijk en lokaal zijn er extra maatregelen aangekondigd en ook zijn er diverse subsidiemogelijkheden. Wist je dat bedrijven lokaal terecht kunnen bij het Taalhuis Helmond?
Dat is een samenwerking tussen Gemeente Helmond, ROC Ter AA, LEVgroep en Bibliotheek Helmond-Peel. Ook is de landelijke stichting Lezen & Schrijven aangesloten.  Het Taalhuis biedt hulp om taal, rekenen en computervaardigheden beter te leren. In eenvoudige taal én laagdrempelig. Een groot deel van het aanbod is zelfs gratis. Er wordt gekeken naar wat het beste past bij de persoon én het bedrijf. De één heeft baat bij een Taalcafé waarbij het Nederlands spreken geoefend wordt, een ander heeft een specifiek leerdoel zoals foutloos kunnen mailen en volgt lessen bij het ROC. Er zijn ook gratis basiscursussen computer via de Bibliotheken.

'Voor wie denkt dat het vooral niet-werkenden betreft, die heeft het mis. Van de laaggeletterden werkt 57%, merendeel in de bouw, industrie, energie en zorg. Investeren loont. Werknemers die de basisvaardigheden (lezen, schrijven, rekenen, computeren) beter beheersen, zijn ook duurzamer inzetbaar'.

Taalhuis Helmond
Het Taalhuis is eerste aanspreekpunt, zowel voor particulieren als voor ondernemers en organisaties. Bij het Taalhuis is het professionele en vrijwillige aanbod van de samenwerkende partijen bekend en kan advies ingewonnen worden. Zij analyseren de vraag en kijken of regulier aanbod past of dat er maatwerk geleverd kan worden. Ook ondersteunen zij bij het intern bespreekbaar maken van een te laag taalniveau. Misschien heb je al iemand in gedachten die baat kan hebben bij hulp? Wijs hem door.
Het Taalhuis is gevestigd in De Bibliotheek, coördinator is Susan Verheij. Het Taalhuis is te bereiken via 0492 740020 of via mail taalhuis@bibliotheekhelmondpeel.nl
Ze komen graag eens langs om te bespreken waar u of uw werknemers tegenaan lopen.  Het Taalhuis heeft bovendien al een veertigtal convenantpartners waaronder ook Senzer, Werkvloer Taal, Zorgboog, het Elkerliek Ziekenhuis, Rabobank en ook de GGD en Lions Club.
 
Anderstaligen hebben weliswaar moeite met het Nederlands leren, maar van de laaggeletterde mensen is 2/3 autochtoon, dus afkomstig uit Nederland. Zij vinden brieven ingewikkeld, maar ook een artikel in de krant of het personeelsblad. Zij hebben moeite met formulieren of aanvragen van toeslagen, ook met online aanmelden voor bijvoorbeeld een personeelsfeest of met het kopen van een treinkaartje.
“Het zijn zaken die zij uit de weg gaan,” zegt Taalhuiscoördinator in deze regio Susan Verheij. “Elk facet in een bedrijf heeft te maken met taal. Van de veiligheidsinstructies begrijpen tot samenwerken. Veel werkgevers staan er niet bij stil hoe groot het probleem is, ook voor hen. Laaggeletterde werknemers kosten een bedrijf vaak geld. Ook hebben zij relatief vaker schulden, onder andere omdat onbegrepen brieven terzijde worden gelegd, is hun gezondheid slechter en voelen zij zich vaker buitengesloten. Het kan zijn dat er bijvoorbeeld een groepsapp is van medewerkers en dat enkele werknemers daar nooit reageren, dat kan komen omdat zij lezen lastig vinden of omdat zij geen reactie durven schrijven. Bovendien is het vaak een vicieuze cirkel waarin zij belanden. Doordat zij bijvoorbeeld voorlezen lastig vinden, leren hun kinderen ook minder woorden en blijft hun niveau ook achter. Verder is opleidingsniveau nog een belangrijke bepalende factor; het merendeel van de laaggeletterden in Nederland heeft alleen lager onderwijs (42%) of vmbo of mbo-1 (38%)

Hier vindt u de Taalcafé’s https://www.bibliotheekhelmondpeel.nl/taalhuis.html

SER advies Aanpak laaggeletterdheid - samenwerken aan taal.

Werkzaamheden rotonde Rochadeweg-Korendijk

Op 1 oktober 2019 starten asfalteringswerkzaamheden aan de rotonde Rochadeweg-Korendijk.
De werkzaamheden aan Varenschut zijn dan inmiddels afgerond.

De aannemer die dit voor de gemeente gaat uitvoeren is Strukton Civiel.

De werkzaamheden zullen maximaal 5 weken duren en houden in:

  • Het asfalt op de rotonde, incl. de bypass voor recht doorgaand verkeer en de rotondeband wordt opgebroken.
  • Vervolgens wordt er een nieuwe betonnen rotondeband gestort en wordt de fundering onder het asfalt wat aangepast. Hierna wordt er opnieuw geasfalteerd.
  • Tussen de rijbaan van de rotonde en de bypass voor recht doorgaand verkeer wordt een scheidingsband aangebracht zoals die op de rotondes op de N279 ook aanwezig zijn.

Deze werkzaamheden hebben als gevolg dat de Rochadeweg is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het verkeer wordt omgeleid middels een omleidingsroute.

Omleidingsroute 

Contactpersoon Strukton Civiel Zuid
Frank Beekmans, Uitvoerder 
06-51595000
frank.beekmans@strukton.com

Voor actuele wegwerkzaamheden kunt u ten alle tijden terecht op Helmond.mijnbedrijfslocatie.nl

 

Heeft u vragen neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl 

Stagiairs Stichting Bedrijventerreinen Helmond

Vanaf 2 september gaan twee stagiairs aan de slag bij Stichting Bedrijventerreinen Helmond met twee interessante projecten:

Pilot bedrijvenmijn Groot Schooten

Waarom is het voor bedrijven vaak nog de goedkoopste oplossing om alles bij het restafval te gooien en kost het meer om afval gescheiden op te halen? En dat terwijl dit de grondstoffen zijn van de nieuwe economie. Mattijs Bouwmans onderzoekt of dit anders kan. Als er voldoende bulk is van bepaalde types afval en een deel van de logistiek rondom het scheiden en ophalen collectief wordt opgepakt, liggen er wellicht economische kansen. Tijdens zijn onderzoek zal Mattijs de bedrijven op Groot Schooten benaderen om deel te nemen. Doe er uw voordeel mee!


Mattijs Bouwmans

InduSym

Het traject InduSym is al enige tijd bezig en er is veel informatie verzameld over de reststromen van diverse Helmondse bedrijven, maar het plaatje is nog lang niet volledig. Welke reststromen komen er het meeste voor en is hier een collectieve bestemming voor te vinden? Welke waardevolle reststromen hebben nog geen match? Jordy Looijmans onderzoekt welke kansen er in de praktijk gebracht kunnen worden. Als het afval van één bedrijf de grondstof van een ander wordt, leidt verduurzaming ook nog eens tot geldbesparing.

Jordy zal diverse bedrijven benaderen, maar kan onmogelijk bij iedereen langs. Wilt u weten of uw bedrijfsafval waarde heeft of wilt u weten hoe u hier een duurzamere bestemming aan kunt geven, neem dan contact op met parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
Jordy Looijmans

Werkzaamheden Induma West

Herstructurering Induma West

De openbare ruimte in het gebied Induma West wordt opgeknapt. De werkzaamheden hiervoor starten op maandag 2 september 2019.
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte. De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.

Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen heeft dit in een bijeenkomst waarvoor alle ondernemers en vastgoedeigenaren waren uitgenodigd toegelicht.

Bijgevoegd vindt u 2 overzichtstekeningen met daarop aangegeven de fases en de datums wanneer aan deze fases gewerkt wordt.

Fase 1 t/m 7 'Induma West'
2 september t/m 13 december

Fase 8 & 9 'Scheepsboulevard'
28 oktober t/m 18 december

 

Aannemer: vd Boomen 

Contactpersoon:

Ad van Rooij
Projectleider
0411-631257

Helmond voor elkaar

Beste ondernemer,

Helmondvoorelkaar is op dit moment een campagne aan het voorbereiden om medewerkers in het bedrijfsleven te werven voor vrijwilligerswerk bij maatschappelijke instellingen en goede doelen.

Voor deze campagne zoeken we activiteiten in september waar vrijwilligers voor nodig zijn. Een collecte, een voorleesactie tijdens de week van de Alfabetisering of een toernooi in de Nationale Sportweek om wat voorbeelden te noemen.

Deze activiteiten zetten we op de 'doinggood kalender' van Helmondvoorelkaar. Bedrijven kiezen een activiteit uit waar ze met een of meer collega's mee aan de slag kunnen.

Doe mee!
Hebben jullie een activiteit of kun je nog iets opzetten voor september? Doe dan mee! Je profiteert van de extra publiciteit van deze campagne én je komt in contact met potentiële vrijwilligers.

Hoe werkt het?
1. Ga naar www.helmondvoorelkaar.nl
2. Log in of maak een account aan
3. Plaats een eenmalige hulpvraag die plaatsvindt in september
4. Vink 'eenmalig' aan
5. Vink 'Geschikt als teamuitje' aan als dat van toepassing is
6. Vermeld de datum van de vraag in de titel
7. Wij plaatsen jouw hulpvraag in de doinggood kalender
Heb je een eenmalige activiteit of klus maar niet in september? Zet deze dan ook op de website. Ook deze oproepen brengen we extra onder de aandacht.

Alvast bedankt voor jullie hulp. Ik hoop dat we er samen in slagen een heleboel nieuwe vrijwilligers te vinden die jullie organisaties gaan meehelpen!

Hartelijke groet,

Renske Bartels
Team Vrijwilligerswerk Helmond, LEVgroep | Helmondvoorelkaar

06 899 706 53
www.helmondvoorelkaar.nl 
Helpen maakt happy!

 

 

Provincie stimuleert aanschaf elektrische deelauto’s

De provincie Noord-Brabant wil ondernemers en consumenten verleiden om elektrische deelauto’s te gebruiken. Daarom is een nieuwe subsidieregeling in het leven geroepen. De subsidie is onder meer bedoeld voor MKB-ondernemingen die een elektrische auto willen delen met hun medewerkers (particulier gebruik). Het gaat maximaal om € 4.500 per elektrische deelauto. Een bedrijf of coöperatie kan voor 2 tot 6 elektrische deelauto’s subsidie krijgen.

Meer weten: kijk hier voor meer uitleg en de subsidievereisten.

 

Laatste fase werkzaamheden Varenschut

 

Op maandag 9 september start BLM wegenbouw met de 4e fase van de reconstructie van de Varenschut. Als de werkzaamheden conform planning uitgevoerd gaan worden is deze fase gereed op 4 oktober 2019.

Bereikbaarheid
De Varenschut is enkel bereikbaar via de Vossenbeemd.
Tijdens het aanbrengen van de deklaag asfalt en markeringswerkzaamheden is de Varenschut vanaf kruising Hooibeemd 2 dagen afgesloten.

Overlast
Er zal enige overlast ontstaan door de werkzaamheden en de aanwezigheid van machines, vrachtauto’s e.d. Uiteraard zal BLM wegenbouw trachten om deze overlast tot een minimum te beperken.

Tevredenheid
Namens de Helmondse aannemer BLM Wegenbouw vragen wij u een paar korte vragen te beantwoorden ten behoeve van de voortgang van de nog uit te voeren werkzaamheden. Bij voorbaat dank!  https://enquete.prestatiedatabank.nl/gww3n

Contact
Bij vragen of opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de uitvoerder Jan Zeelen welke te bereiken is op 06-82538432.

Meer info hier>

Plattegrond werkzaamheden

Informatiebijeenkomst werkzaamheden Induma West

Beste ondernemer/vastgoedeigenaar van bedrijventerrein Induma West,


Graag willen wij u mede namens de gemeente Helmond en aannemer Van Den Boomen uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in de openbare ruimte van het bedrijventerrein Induma West. Deze werkzaamheden starten op maandag 2 september 2019.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
De informatiebijeenkomst vindt plaats:

Donderdag 22 augustus, 17.00-18.00 uur bij Senzer in de “Helmond Zaal” (Restaurant Inclusief)
Adres : Montgomeryplein 6, Helmond
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Werkzaamheden
Aan de hand van 3 inloopbijeenkomsten met ondernemers en vastgoedeigenaren de afgelopen jaren, is een definitief ontwerp tot stand gekomen voor de herstructurering van de openbare ruimte.
De rioolcapaciteit wordt vergroot en het wegdek wordt in het gehele gebied opnieuw aangelegd. Nieuwe straatverlichting is inmiddels al gerealiseerd en tevens wordt een beveiligingscamera geplaatst op de 2e Indumaweg. Start werkzaamheden is maandag 2 september.


Fasering
Niet alle straten in het gebied worden tegelijk aangepakt om de hinder tot een minimum te beperken. Enige hinder als gevolg van de werkzaamheden is niet te voorkomen. Daar krijgt u een vernieuwde openbare ruimte voor terug. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Aannemer van de Boomen zal dit toelichten tijdens de bijeenkomst donderdag 22 augustus.

Mocht u verhinderd zijn, géén collega kunnen sturen en heeft u op voorhand toch vragen ? 
Neem dan contact op via parkmanager@bedrijventerreinenhelmond.nl of 0492-792350.

Zodra de planning van de fasering definitief is zullen we dit en alle benodigde informatie zoals gegevens van contactpersonen vermelden op de website www.bedrijventerreinenhelmond.nl.

 
We zien u graag op 22 augustus !


Met vriendelijke groet,

Stichting Bedrijventerreinen Helmond, gemeente Helmond en aannemer vd Boomen