Nieuws

(Meer nieuws bekijken)

Career Event Fontys

Fontys nodigt u uit voor hun Career Event op woensdagmiddag 1 april 2020! 

Binnen Fontys Hogeschool Economie en Communicatie (FHEC) volgen zo’n 4.000 studenten een hogere beroepsopleiding. Dat zijn allemaal studenten die binnen afzienbare tijd het werkveld gaan betreden. Daarom organiseren we voor de zesde keer het succesvolle Career Event: een evenement dat in het teken staat van netwerken en waarbij u kunt kennismaken met studenten die op zoek zijn naar een stage of afstudeeropdracht.  

Dit jaar zijn er studenten van verschillende opleidingen bij het Career Event aanwezig: studenten uit de richtingen Communicatie (zowel Nederlands- als Engelstalig), Accountancy, Finance & Control, Finance Tax and Advice, Commerciële Economie, Ondernemerschap & Retail Management, International Business (Engelstalig), Bedrijfskunde en Vastgoed & Makelaardij.

Bekijk de uitnodiging

Programma
Datum: woensdag 1 april 2020
12.00 uur: ontvangst met lunch en inrichten eigen plek
13.00 uur: start Career Event
17.00 uur: afsluitende borrel
Locatie: Aula R5, Fontys locatie Rachelsmolen 1, Eindhoven
Kosten: deelname aan dit event is kosteloos

AANMELDEN 

Na aanmelding wordt u automatisch op de hoogte gehouden.
Let op: kijkend naar de capaciteit van onze locatie kunnen we slechts een beperkt aantal bedrijven per sector plaatsen. Schrijf u snel in!

Brainport Development voor het MKB

Onlangs startte Nicole Zwetsloot als Projectcoördinator MKB bij Brainport Development. Haar voornaamste focus in haar functie ligt op het versterken van het regionale MKB op het onderwerp aantrekken en behoud van internationaal talent.

Maak kennis met Nicole en lees waarvoor u een beroep op haar en haar collega’s kunt doen?  

Nicole: Sinds mijn afstuderen is arbeidsbemiddeling de rode draad in mijn carrière. Daarbij lag mijn focus met name op sociale en maatschappelijke thema’s. Zo werkte ik bij een re-integratiebureau waar ik cliënten vanuit de bijstand, zw, WIA, wajong en spoor 2 en outplacement trajecten begeleidde (van werk) naar werk. Daarna richtte ik me op het bemiddelen van professionals binnen het Sociaal Domein van gemeenten en (jeugd)zorg-/welzijnsorganisaties. Vanuit deze rol heb ik de stap naar Brainport Development gemaakt om een grotere maatschappelijke bijdrage te leveren aan de regio waar ik zelf woonachtig ben. 

Naar verwachting is er tenminste nog drie jaar sprake van aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt plus een achterblijvende instroom in de juist voor de Brainport regio zo belangrijke technische en IT-sector. Ondertussen neemt het aantal openstaande technische vacatures toe. Daar komt bij dat veranderde technologieën banen veranderen. Daardoor stijgt de vraag naar technische en digitale vaardigheden bij medewerkers in alle sectoren. Het gevolg: alleen nog maar groter wordende kwantitatieve en kwalitatieve tekorten aan technisch personeel. Om hierop in te spelen is er vanuit Brainport Development het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ ontwikkeld. Binnen dit programma, waar we ons richten op de hightech en maakindustrie, staat het opleiden, aantrekken, behouden en leven lang ontwikkelen van talent centraal, omdat innovatie voortkomt uit het beschikbaar zijn van deze talenten.Binnen het programma ‘Onderwijs en Arbeidsmarkt’ focussen wij ons op 3 thema’s:

1. Onderwijsinnovatie: we werken in diverse projecten samen met partners aan techniekpromotie in het onderwijs op alle niveaus, verbinden onderwijs en ondernemers en nemen initiatieven gericht op hybride docenten en internationalisering in het onderwijs. We doen dit samen met plaatselijke initiatieven zoals o.a. Stichting Hightech Helmond De Peel en de Stuurgroep Onderwijs & Arbeidsmarkt Laarbeek.

2. Leven lang ontwikkelen: via bewustwording en advies stimuleren we werkgevers om actief de ontwikkeling van hun personeel op te pakken zodat zij vitale werknemers blijven, beter inzetbaar zijn en dat competenties van mensen aansluiten op wat een bedrijf nodig heeft. Kijk bijvoorbeeld op samenklaarvoordetoekomst.nl voor een overzicht van regionale initiatieven en aanbieders rondom dit thema. 

3. Balans op de arbeidsmarkt: we promoten technische richtingen in het onderwijs zodat er meer mensen uitstromen met een relevante kwalificatie voor de arbeidsmarkt en helpen ondernemers bij HR en recruitmentinnovatie. Tevens zetten we ons in op het aantrekken en behouden van internationale studenten en aantrekken van internationale kenniswerkers, onder andere middels onze website en jobportal.

Bent u op zoek naar potentiële (internationale) tech en IT werknemers? Wilt u op de hoogte gehouden worden van en bijdragen aan onderwijsinnovatie? Er zijn vele mogelijkheden om deel te nemen aan en baat te hebben bij bovengenoemde 3 thema’s van het programma.

Neem voor meer informatie contact op met mij. Ik kijk ernaar uit om met u in gesprek te gaan en te bekijken waar er nog kansen liggen voor uw organisatie.

Hartelijke groet,

Nicole Zwetsloot
Projectcoördinator MKB(+) | Brainport Talent Attraction Program

n.zwetsloot@brainportdevelopment.nl 
www.brainportdevelopment.nl 

Working together on a strong Brainport Eindhoven
Brainport Development is de economische ontwikkelingsmaatschappij van Brainport Eindhoven. Als onafhankelijke en publieke partij werken we samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio.

SLIM -subsidie

Door de veranderingen op de arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen (LLO) van steeds groter belang. Mensen moeten langer doorwerken door de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd en banen veranderen razendsnel door technologische ontwikkelingen. Voor zowel werkgevers als werkenden is het belangrijk om hierop te anticiperen. Ondernemingen die investeren in LLO kunnen vanaf 2 maart 2020 SLIM-subsidie aanvragen.

Voor wie is de subsidie uit de SLIM-regeling bedoeld?

De SLIM-regeling kent drie doelgroepen:

 1. Individuele mkb’s, omdat leren en ontwikkelen in het mkb in het algemeen minder vanzelfsprekend is dan in grotere bedrijven. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. LLO is in het mkb dan ook minder sterk ontwikkeld dan bij grotere bedrijven.
 2. Grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie omdat leren en ontwikkelen minder aan de orde in deze drie sectoren.
 3. Samenwerkingsverbanden in het mkb. O&O-fondsen, brancheorganisaties, werkgeversverenigingen, werknemersverenigingen en onderwijsinstellingen kunnen als hoofdaanvrager dienen.

Waarvoor kan ik subsidie krijgen?

De SLIM-subsidie is beschikbaar voor de volgende initiatieven:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in een onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk; of
 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Tot de subsidiabele kosten behoren externe kosten die daadwerkelijk binnen de periode van uitvoering van het initiatief zijn gemaakt. Voor de vergoeding van externe kosten geldt een maximum tarief van 125 euro exclusief BTW. Aangezien voor de uitvoering van een initiatief niet altijd externen ingeschakeld hoeven te worden, komen ook directe loonkosten voor subsidie in aanmerking. Het gaat daarbij om het bruto loon van de persoon of personen die zich in het bedrijf van de subsidie aanvrager of in een van de organisaties in het samenwerkingsverband bezighoudt met de uitvoering van het initiatief.

Hoeveel SLIM-subsidie kan ik aanvragen?

Het subsidiepercentage bedraagt 60% van de subsidiabele kosten, met uitzondering van initiatieven voor kleine ondernemers (minder dan 50 werknemers) waarvoor het subsidiepercentage 80% bedraagt. Voor subsidieverlening wordt een ondergrens vastgesteld. Subsidie aan individuele mkb-werkgevers of werkgevers in het grootbedrijf in de landbouw-, horeca- en recreatiesector wordt slechts verleend indien de subsidiabele kosten ten minste 5.000 euro bedragen. Deze ondergrens geldt niet voor een aanvraag om subsidie voor derde leerweg trajecten.

Er zijn verschillende maximale subsidiebedragen van toepassing:

 • Voor individuele mkb’s bedraagt de subsidie maximaal 24.999 euro.
 • Voor mkb’s of grote ondernemingen uit de landbouwsector is de subsidie maximaal 20.000 euro. Dat heeft te maken met de landbouw de-minimisverordening (ongeoorloofde staatssteun).
 • Voor het grootbedrijf uit de horeca- en recreatiesector bedraagt de subsidie maximaal 200.000 euro.
 • De maximale subsidie voor een samenwerkingsverband bedraagt 500.000 euro. Daarbij geldt dat geen van de partijen van het samenwerkingsverband aanspraak mag maken op meer dan 200.000 euro.

De maximale subsidie voor derde leerwegtrajecten is 2.700 euro per gerealiseerde praktijkleerplaats is (op basis van 40 weken voor een volledige praktijkleerplaats).

Hoe kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

Bedrijven kunnen subsidie aanvragen door middel van een online aanvraagformulier. Met deze aanvraag moeten ze een aantal vereiste bijlagen meesturen, zoals een de-minimisverklaring. Het is de bedoeling dat bedrijven jaarlijks SLIM-subsidie kunnen aanvragen in vaste aanvraagtijdvakken:

 • Individuele mkb-werkgevers kunnen subsidie aanvragen van 2 maart 12:00 uur tot en met 31 maart 17:00 uur en van 1 september 09:00 uur tot en met 30 september 17:00 uur.
 • Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot en met 30 juni 17:00 uur.

Aanvragers mogen per aanvraagtijdvak maar één subsidieaanvraag indienen voor elk van de genoemde initiatieven. Het aanvragen van subsidie voor loopbaanadviezen en derde leerwegtrajecten is dus mogelijk. De minister gaat loten onder alle ingediende en goed te keuren aanvragen zodra het aanvraagtijdvak verstreken is.

Op de website www.slimwerkgeven.nl kunt u meer informatie vinden om een eventuele aanvraag voor te bereiden.

Kuypers en Kuijpers over het Ondernemersfonds Helmond: ‘Wij zijn een voorname aanjager’

HELMOND - De aankleding van winkelstraten, zonnepanelen op daken van bedrijven, een project om kinderen aan het lezen te krijgen, een musical door medewerkers van het Elkerliek ziekenhuis. Al deze zaken worden of werden deels bekostigd door het Ondernemersfonds Helmond. Dat fonds is dan ook iets om trots op te zijn, vinden voormalig voorzitter Wim Kuypers (75) en zijn kersverse opvolger Joop Kuijpers (52).

Kuypers is bekend van Kuijpers Installaties (bedrijfsnaam wél met puntjes), Kuijpers is fiscalist bij Wesselman. De eerste is gestopt omdat zijn termijn erop zat en vanwege zijn leeftijd. De tweede voldeed het best aan de profielschets. Ook de nieuwe voorzitter moest maatschappelijk geëngageerd zijn. Dat zit met Kuijpers wel goed, meent Kuypers. Met een knipoog: „Hij is prins carnaval geweest (bij de Keiebijters, Briek de 36ste, red.).”

In andere gemeenten blijkt de oprichting van een ondernemersfonds nog vaak een lastig verhaal. In Helmond werkt het fonds al jaren naar tevredenheid. Sinds 2013 betalen alle ongeveer 4.000 ondernemingen in de stad verplicht mee. Dat gaat via de gemeente, op basis van WOZ-waardes en dus naar rato. Het jaarlijkse totaalbudget bedraagt circa 650.000 euro, waarbij het centrummanagement (ongeveer 100.000 euro), het wijkmanagement (225.000) en het parkmanagement (325.000) zichzelf bedruipen.

Projecten met maatschappelijke waarde

In het Helmondse fonds draaien ook de gemeente zelf, het ziekenhuis, andere zorginstellingen en scholen mee. Sterker, vanwege hun omvang behoren ze tot de grootste betalers. Vandaar dat veel projecten van het ondernemersfonds ook een duidelijke maatschappelijke waarde hebben. Kuypers: „We werken veelal vraaggericht en zijn een voorname aanjager.” Met succes. „De lijnen zijn kort in Helmond.”

Het politieke besluit dat elke onderneming verplicht bijdraagt, is een zegen geweest, stelt Kuypers. „Vóór 2013 was een regiomanager vaak meer bezig met contributies ophalen dan met de uitvoering van plannen. Sindsdien zijn er geen freeriders meer en kunnen we vlot dingen voor elkaar krijgen. Het dagelijks bestuur (met naast Kuijpers secretaris Ad Klaasen, penningmeester Hans van Gennep en Audrey van den Broek) kijkt vooral of de middelen doelmatig worden besteed.”

De leiding van het Helmondse ondernemersfonds staat in nauw contact met de verschillende ondernemersverenigingen, voor ideeën, om het draagvlak te peilen en om te evalueren. Ook aan de gemeente wordt verantwoording afgelegd. Binnenkort moet de termijn van het fonds weer worden verlengd. De inzet is om een mandaat te krijgen voor onbepaalde tijd. Of dat gaat lukken, is aan de politiek.

Man met een mening

Kuijpers kan nog niet aangeven welke accenten hij wil gaan leggen. „Ik wil eerst iedereen goed leren kennen.” Een mening heeft hij wel, bijvoorbeeld over het centrum, dat kampt met de nodige leegstand. „Als iedereen buiten Helmond of online koopt, dan houdt de stad een probleem.” Ook anderszins: „Wie sponsoren de verschillende evenementen? De ondernemers. Maar als zij steeds minder inkomsten hebben...” 

Misschien is het maar goed dat ze verplicht bijdragen aan het ondernemersfonds. Kuypers: „Het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend, maar het fonds zal er eens níet zijn. Dan gaan een hoop dingen niet door.”

Projecten

(Meer projecten bekijken)

Stichting bedrijventerreinen Helmond

Helmond kent een rijke historie vol industrieel erfgoed. Maar ook vandaag de dag is het een echte ondernemersstad met een vooruitstrevend ondernemersklimaat. Niet voor niets werd Helmond meerdere malen verkozen tot MKB-vriendelijkste stad van het land. Daarnaast ligt de stad midden in de Brainport Regio Eindhoven: de slimste regio ter wereld!

Samen sterk
Op de bedrijventerreinen is een sterke operationele parkmanagementorganisatie actief onder de Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH). Een organisatie van, voor en door lokale ondernemers. Alle op de bedrijventerreinen gevestigde ondernemers/ondernemingen nemen automatisch deel, via het Ondernemersfonds. Van grote multinational, tot kleine MKB’ er. Diverse (collectieve) activiteiten zijn hierdoor al gerealiseerd en SBH is tevens een onmisbare schakel in het contact tussen de verenigde ondernemers onderling en tussen overheden, zoals de gemeente Helmond. SBH is de gesprekspartner voor ondernemers die gezamenlijk zaken oppakken!

Op deze website vind je alle informatie over de zaken waarvoor Stichting Bedrijventerreinen Helmond zich inzet. Verdeeld onder vier belangrijke kernthema’s. Van actuele projecten en nieuwsberichten tot aan praktische tips waarmee je als ondernemer je voordeel kunt doen. Volg onze pagina op LinkedIn en blijf zo ook via social media op de hoogte van handige links, voordelen en nieuwe ontwikkelingen op jouw bedrijventerrein. Vergeet je ook niet in te schrijven voor de maandelijkse nieuwsbrief, rechtsonder op deze pagina. Wij komen graag met je in contact! 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.